Договір приєднання про надання послуг доступу до Internet

м Харків

“01” січня 2016 р

Товариство з обмеженою відповідальністю “ІСТЕК УКРАЇНА”, далі іменована «Оператор», пропонує Послуги доступу до глобальної мережі Internet (далі у тексті – «Послуги») фізичній або юридичній особі, яка підписала картку приєднання до цього договору, надану Оператором, далі іменується “Абонент”. Спільно «Оператор» і «Абонент» іменуються «Сторони». Абонент може ознайомитися з умовами цього Договору на офіційному сайті Оператора (http:// istec.net.ua).

Визначення термінів:
Абонент – фізична або юридична особа, яка підписала картку приєднання. Абонент підтверджує свою правоздатність, дієздатність і право вступати в договірні відносини з Оператором.
Абонентська плата – фіксований платіж за Послуги, надані Оператором Абоненту протягом розрахункового періоду. Абонентська плата визначається тарифним планом.
Особовий рахунок абонента — запис Абонента в електронній системі обліку споживання Послуг, в якій зазначається різниця внесених грошових коштів і коштів, списаних на оплату Послуг (баланс особового рахунку). Особовому рахунку присвоюється унікальний номер для кожного Абонента. Доступ до особового рахунку здійснюється Абонентом із застосуванням логіну та паролю Абонента.
Особистий кабінет (надалі ОК) – це захищена паролем web-система, за допомогою якої Абонент може отримувати відомості щодо платежів, нарахуваннях, управляти послугами і т.і.
Тарифний план — сукупність цінових умов та умов надання Послуги, дотримання яких необхідно для отримання Абонентом Послуг Оператора.
Послуги – комплекс робіт з підключення Абонента до мережі Оператора, надання Абоненту з передачі даних в мережі Інтернет, ремонтно-профілактичного обслуговування абонентської лінії та інші дії, нерозривно пов’язані з наданням Абоненту послуг у відповідності до даного договору.
Оператор — юридична або фізична особа-підприємець, яка володіє та обслуговує телекомунікаційну мережу доступу до Internet.
Картка приєднання до цього договору (картка приєднання) — письмова згода абонента до приєднання до цього договору. Форма картки приєднання встановлюється Оператором. Картка приєднання надається Оператором та підписується обома сторонами.
Мережа — телекомунікаційна мережа, через яку надається доступ до Internet.
Логін (login) Абонента — номер Абонента, який йому надано при акцепті Договору.
Пароль (password) Абонента – пароль Абонента, що вводиться Абонентом для доступу до особового рахунку Абонента.
Прейскурант — Додаток до цього Договору, в якому зазначені тарифні плани надання Послуг, вартість супутніх робіт. Прейскурант розміщено на офіційному сайті Оператора за адресою http:// istec.net.ua
Правила користування Послугами Оператора – правила, розміщені на офіційному сайті Оператора за адресою http:// istec.net.ua.

1. РЕЄСТРАЦІЯ АБОНЕНТА. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ
Акцептом договору є підписання картки приєднання до цього договору. Акцептом договору також може бути здійснення одноразової оплати за доступ до мережі Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Оператор надає Послуги відповідно до умов цього Договору а Абонент сплачує вартість Послуг у відповідності до умов цього Договору та Прейскуранту для відповідного тарифного плану, обраного Абонентом (Додаток №1 до Договору).
2.2. Додатки до цього Договору (Додаток №1 («Прейскурант»), Додаток №2 («Правила користування Послугами Оператора») є його невід’ємною частиною.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Оператор зобов’язується:
3.1.1. В погоджені з Абонентом терміни приєднати обладнання Абонента до Мережі.
3.1.2. Цілодобово надавати Послуги, за винятком періодів, необхідних для усунення несправностей і проведення профілактичних робіт.
3.1.3. Своєчасно інформувати оператора телекомунікаційної мережі про аварії, пошкодження та несправності Мережі та вимагати від останнього оперативного усунення пошкоджень Мережі. При цьому Оператор має право на повне або часткове припинення надання послуг на період ремонту Мережі.
3.1.4. При отриманні від Абонента інформації про непрацездатність Мережі в найкоротші терміни вживати заходів до усунення несправностей.
3.1.5. У разі проведення Оператором або іншими організаціями планових профілактичних робіт, про проведення яких Оператору було відомо, опублікувати про це інформацію на офіційному сайті Оператора в строк не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години до початку проведення робіт (за винятком випадків аварій та термінового ремонту).
3.1.6. Опублікувати на офіційному сайті Оператора всі додатки і зміни до Договору і додатків до нього, не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до початку їх дії.
3.1.7. Вести облік споживання Абонентом послуг Оператора.
3.2. Оператор має право:
3.2.1. Відмовитися від виконання зобов’язань за Договором в односторонньому порядку без пояснення причин такої відмови, за умови виплати Абоненту суми, наявної на балансі особового рахунку Абонента.
3.2.2. Проводити контенту фільтрацію трафіку за будь-якими критеріями. Зокрема – за критеріями, переліченими нижче (список не є вичерпним):
• поширення в мережі Internet інформації, що суперечить діючому міжнародному законодавству і законодавству України, або ображає честь і гідність інших користувачів мережі Internet і персоналу Оператора чи інших осіб;
• поширення в мережі Internet матеріалів рекламного політичного або комерційного змісту, здійснюване не за встановленими правилами поширення подібної інформації;
• порушення авторських прав на інформацію, представлену в мережі Internet;
• підробки службової інформації в заголовках повідомлень, що розсилаються в телеконференції або за допомогою електронної пошти, фальсифікації своєї IP-адреси, адрес, використовуваних в інших мережевих протоколах, а також іншої службової інформації при передачі даних в мережу Internet;
• масової розсилки електронних повідомлень без попереднього узгодження такого розсилання з Оператором або одержувачем інформації. Під масовим розсиланням мається на увазі як розсилка більш ніж 5 (п’яти) одержувачам, так і множинна розсилка одному одержувачу. Під електронними повідомленнями розуміються повідомлення електронної пошти, месенджерів та інших подібних засобів особистого обміну інформацією;
• розсилки інформації одержувачам, які поставили до відома відправника про небажання отримувати цю інформацію;

• дій Абонента, спрямованих на обмеження або перешкоджання доступу інших користувачів до Послуг, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Оператора та до інших систем, доступних через мережу Internet;

• опублікування або передачі Абонентом будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить в собі комп’ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них.

Відновлення надання Абоненту Послуг проводиться за умови виконання Абонентом наступних дій:
• усунення порушень;
• оплата робіт Оператора, пов’язаних з розглядом за фактом вчинення Абонентом дій перерахованих в п. 3.2.2. цього Договору;

• компенсація збитків Оператора, заподіяних Абонентом діями, перерахованими в п. 3.2.2. цього Договору.
3.2.3. При організації підключення Абонента до Мережі та при наданні Послуг Оператор має право без погодження з Абонентом укладати договори про надання відповідних Послуг з третіми особами. При цьому відповідальність за якість надання Послуг несе Оператор.
3.2.4. Оператор має право запропонувати Абоненту укласти договір на проведення робіт з підключення до Мережі та на продаж обладнання, необхідного для підключення до Мережі, з конкретним виконавцем робіт. При цьому вартість таких робіт повинна бути не вищою за вартість, вказану у Прейскуранті.
3.2.5. Оператор (попередній Оператор) може, не отримуючи згоди Абонента, передати свої права і обов’язки за даним договором іншій особі (далі в тексті – новий Оператор). При цьому до особи яка прийняла виконання договору (новий Оператор), переходять усі права та обов’язки Оператора за даним договором. Порядок заміни попереднього Оператора на нового Оператора зазначено в п. 10.7 — 10.10 даного Договору.
3.3. Абонент зобов’язується:
3.3.1. Ознайомитися з умовами даного Договору та додатками до нього.
3.3.2. Користуватися Послугами відповідно до цього Договору та додатків до нього.
3.3.3. Надати достовірні дані при здійсненні акцепту умов Договору відповідно до статті 1 цього Договору, у разі зміни даних – своєчасно (протягом 3-х робочих днів) інформувати про це Оператора.
3.3.4. Забезпечити допуск представників Оператора до приміщення Абонента для організації каналу зв’язку і проведення ремонтних та інших робіт. Посильно сприяти отриманню Оператором доступу до приміщень, прохід через які необхідний для проведення монтажних, профілактичних і ремонтних робіт в приміщенні Абонента.
3.3.5. При авансовій системі оплати самостійно підтримувати позитивний баланс свого особового рахунку, своєчасно здійснюючи необхідні авансові платежі і при необхідності інформувати Оператора про такі платежі.
3.3.6. При кредитній системі оплати своєчасно оплачувати виставлені Оператором рахунки за користування Послугами в порядку і строки, встановлені цим Договором.
3.3.7. Не рідше одного разу на тиждень знайомитися з офіційною інформацією, пов’язаною з обслуговуванням Абонента, включаючи зміну Тарифів, що публікуються на WWW-сервері Оператора (http:// istec.net.ua).
3.3.8. Використовувати для доступу в мережу Internet модеми, комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, яке рекомендоване Оператором. Перелік такого обладнання наведено на сайті Оператора.
3.3.9. Не використовувати мережу Internet для поширення матеріалів, що ображають людську гідність, для пропаганди насильства, розпалювання расової чи національної ворожнечі, для хуліганських або шахрайських цілей.
3.3.10. Вжити належних заходів із такого налаштування своїх ресурсів, яке перешкоджало б недобросовісному використанню цих ресурсів третіми особами, а також оперативно реагувати при виявленні випадків такого використання.
3.3.11. Не передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам.
3.4. Абонент має право:
3.4.1. Вимагати припинення нарахування плати за користування Послугами за час непрацездатності Мережі, в разі якщо ця непрацездатність виникла з вини Оператора, за умови інформування Оператора про непрацездатність Мережі в порядку, встановленому статтею 7 Договору. Припинення нарахування може відбуватися після подання Абонентом заявки згідно п. 7 даного Договору в період не надання послуги Абоненту.

4. ОПЛАТА ПОСЛУГ
4.1. Абонент здійснює платежі за Послуги в порядку та за цінами, вказаними в тарифах розміщених на офіційному сайті Оператора https://istec.net.ua/tarifi-dlya-fizichnih-osib/, шляхом внесення передоплати (авансова система), або по кредитній системі. Внесення оплати за Послуги може здійснюватися шляхом:
перерахування коштів на рахунок Оператора;
сплати готівковими коштами безпосередньо Оператору або довіреній особі Оператора;
придбання передплачених карток Оператора.
сплатити банківськими картками за допомогою особистого кабінету (розділ «Оплата банківською карткою».
4.2. Ціни на Послуги можуть змінюватися Оператором в односторонньому порядку відповідно до пункту 5.2 цього Договору.
4.3. Розрахунковим періодом з оплати Послуг при авансовій системі оплати є доба. При авансовій системі оплати платежі Абонента заносяться на баланс його особового рахунку. Оплата послуг проводиться шляхом щоденного списання відповідних сум з особового рахунку Абонента. У разі утворення мінусового балансу, послуги доступу до мережі Internet підлягають автоматичному блокуванню до моменту погашення заборгованості; в період дії автоматичного блокування абонентська плата не стягується. Про блокування рахунку Абонент може бути повідомлений за допомогою SMS- повідомлення, електронною поштою, по телефону або іншим способом.
4.4. Розрахунковим періодом при кредитній системі оплати є календарний місяць. При кредитній системі оплати Оператор за підсумками місяця виставляє Абоненту рахунок на оплату Послуг. Абонент сплачує виставлений рахунок в безготівковій формі в п’ятнадцятиденний термін з моменту виставлення рахунку. У разі відсутності оплати в зазначений термін Оператор має право примусово заблокувати обліковий запис Абонента (припинити надання Послуги) до погашення заборгованості. З моменту примусового блокування до моменту погашення заборгованості абонентська плата не стягується.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ЗМІНА, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття (акцепту) Абонентом його умов відповідно до статті 1 Договору і діє до моменту його розірвання.
5.2. Оператор має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору та додатків до нього з попередньою публікацією передбачуваних змін на офіційному сайті Оператора та/або в Кабінеті користувача не менше ніж за 7 (сiм) днів до вступу змін в силу.
5.3. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку однією із Сторін договору в наступному порядку:
5.3.1. При авансовій системі оплати:а) Абонент має право розірвати цей Договір з поверненням Абоненту всіх грошових коштів, що знаходяться на балансі його особового рахунку, шляхом направлення Оператору в письмовому вигляді заяви про розірвання договору не менше ніж за 5 (п’ять) днів до розірвання Договору;б) Оператор має право розірвати Договір шляхом направлення відповідного повідомлення Абоненту електронною поштою або рекомендованим листом не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до такого розірвання. Розірвання Договору не звільняє Абонента від сплати заборгованості. Оператор повинен повернути кошти, що знаходяться на балансі Абонента на момент розірвання Договору.
5.3.2. При кредитній системі оплати:а) Абонент має право розірвати цей Договір після погашення заборгованості за користування Послугами шляхом направлення Оператору в письмовому вигляді заяви про розірвання договору не менше ніж за 5 (п’ять) днів до розірвання Договору;б) Оператор має право розірвати цей Договір днів шляхом направлення відповідного повідомлення Абоненту електронною поштою або рекомендованим листом не менше ніж за 5 (п’ять) днів до такого розірвання. Розірвання Договору не звільняє Абонента від сплати заборгованості. Оператор повинен повернути кошти, що знаходяться на балансі Абонента на момент розірвання Договору.
5.4. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін та з інших підстав, передбачених цим Договором або чинним законодавством України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Абонент самостійно несе ризики, пов’язані з некоректним використанням наданого доступу, а також некоректними налаштуваннями абонентського комп’ютера.
6.3. Абонент зобов’язаний самостійно захищати свій комп’ютер від вірусів і можливих зламів шляхом установки антивірусного програмного забезпечення і брандмауера.
6.4. Абонент самостійно відповідає за зміст інформації, що передається або приймається ним або іншою особою по Мережі під його мережевими реквізитами і з його комп’ютера: за її достовірність, чистоту від претензій третіх осіб та правомірність її поширення, а також за шкоду, заподіяну особі, майну фізичних та юридичних осіб, держави і моральним принципам суспільства.
6.5. Оператор не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок тимчасової непрацездатності Мережі або обмеження доступу до Мережі.
6.6. Оператор не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами наданих Абоненту Послуг.
6.7. Оператор не гарантує можливість інформаційного обміну для Абонента з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через Internet. Оператор не несе відповідальності за функціонування і доступність окремих сегментів мережі Internet.
6.8 Оператор не несе відповідальності за технічний стан каналів, орендованих Оператором;
6.9 Оператор не несе відповідальності за неможливість отримання послуг, погіршення якості послуг, перебої в роботі та таке інше, які виникли прямо або опосередковано з причин, що знаходяться поза межами контролю та впливу Оператора. За якість функціонування окремих сегментів і вузлів мережі Інтернет, які не належать Оператору
6.10. Оператор не несе відповідальності за непрацездатність обладнання або програмного забезпечення, встановленого на комп’ютері Абонента, а також за збереження кабельної лінії, прокладеної від точки приєднання до мережі Оператора до обладнання Абонента. Абонент самостійно стежить за всіма оновленнями в налаштуваннях і програмному забезпеченні, інформацію про які Оператор розміщує на своєму офіційному сайті.
6.11. Оператор не несе зобов’язань щодо відновлення пошкоджених або втрачених в результаті умисних або ненавмисних дій обладнання та / або комунікацій, які забезпечують доступ до Послуг і знаходяться в будівлі за адресою підключення Абонента.
6.12. Претензії щодо обсягу і вартості наданих Послуг можуть бути пред’явлені Абонентом протягом десяти робочих днів після закінчення місяця надання Послуг. У разі, якщо Абонент не пред’явив претензії в зазначений термін, Сторони вважають, що Абонент згоден з обсягом і вартістю наданих Послуг.
6.13. Абонент повністю відповідальний за збереження свого Логіна і Пароля і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване їх використання. За фактом крадіжки Логіна і Пароля, що сталася з вини третіх осіб, Користувач має право направити на адресу Оператора заяву про блокування і зміну Логіна і Пароля. Оператор не несе відповідальності за дії третіх осіб, які вчинили крадіжку, а для відшкодування збитків Абонент повинен звернутися до відповідних правоохоронних органів.
6.14. Оператор не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов’язаннях і витратах, пов’язаних з порушенням положень Договору Абонентом або іншими особами, які використовують Логін і Пароль Абонента; або пов’язаних з використанням мережі Internet за допомогою Послуг; або пов’язаних з розміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів в мережі Internet Абонентом або іншими особами, які використовують його Логін і Пароль.
6.15. Оператор зобов’язується надавати послуги інтернет з мінімальними показникаками швидкостей прийому та передачі данних з використанням: волоконно-оптичного кабелю (FTTx, та інших) 100 Мбіт/сек, та технології бездротового радіо-інтернету 5 Мбіт/сек.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ
7.1. При виявленні несправності Абонент повинен звернутися в службу технічної підтримки Оператора і оформити заявку на усунення несправності за телефоном, вказаним на офіційному сайті Оператора або в особистому кабінеті Абонента.Абоненту по телефону або електронною поштою повідомляється номер заявки і дата ремонту. Не підлягають оформленню і виконанню заявки, отримані від Абонента, який має заборгованість.
7.2. У разі, якщо несправність виникла з вини Абонента, Абонент сплачує вартість усунення несправності згідно акту виконаних робіт, за тарифами зазначеними в Додатку №1 до цього Договору.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин випадкового характеру (непереборної сили або форс-мажору), настання яких Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До таких обставин відносяться: стихійні лиха (землетрус, повінь, ураган, пожежа та інші), військові дії, а також зміни законодавства України, які створили перешкоди в належному виконанні зобов’язань або призвели до неможливості їх належного виконання на умовах цього Договору.
8.2. При настанні форс-мажору протягом строків виконання зобов’язань за цим Договором дія Договору припиняється на термін дії форс-мажорних обставин.
8.3. Якщо форс-мажор триває більше 3 (трьох) місяців, а Сторони протягом цього часу не змогли досягти угоди про порядок подальшого виконання цього Договору, Договір може бути розірваний згідно з пунктом 5.4 цього Договору.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Сторони погодилися, що всі розбіжності за цим договором Сторони, по можливості, будуть вирішувати шляхом переговорів.
9.2. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди, всі суперечки, що виникають в результаті виконання цього Договору або у зв’язку з ним, підлягають вирішенню в суді.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ
10.1. При підключенні Абонента Оператор прокладає кабель від точки приєднання до мережі Оператора до обладнання Абонента. Зазначений кабель є власністю Абонента.
10.2. З усіх питань, не врегульованих в цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.
10.3. Приймаючи умови цього Договору в порядку, описаному в розділі 1 цього Договору, Абонент дає свою повну згоду на обробку наданих ним персональних даних, якщо така обробка необхідна для виконання Оператором своїх зобов’язань за цим Договором. Визначення персональних даних, трактування та порядок дій, здійснених з персональними даними, регламентуються законодавством України.
10.4. Прийняттям умов Договору Абонент підтверджує свою згоду на передачу Оператором персональних даних Абонента третім особам при здійсненні третіми особами обробки персональних даних Абонента з метою виконання умов Договору в частині надання Абоненту послуг, абонентського та сервісного обслуговування та надання послуг, нерозривно пов’язаних з виконанням умов цього Договору;
10.5. Цей договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного Кодексу України.
10.6. Послуги за цим Договором надаються Абоненту виключно з метою особистого користування. Приймаючи умови цього Договору, Абонент зобов’язується не надавати Послуги, які він отримує від Оператора, третім особам на комерційній або безоплатній основі без письмового дозволу Оператора.
10.7. При заміні попереднього Оператора на нового Оператора, попередній Оператор повідомляє Абонента про заміну особи, яка виконує договір, і про зміну реквізитів для оплати. Повідомлення здійснюється шляхом направлення Абоненту СМС-повідомлення на номер телефону, вказаний в Акті виконаних робіт на підключення послуги доступу в Інтернет, направлення відповідного повідомлення на адресу електронної пошти, вказану в Акті виконаних робіт на підключення послуги доступу в Інтернет (або в особистому кабінеті Абонента), розміщення договору на надання послуг доступу в мережу Інтернет в новій редакції на сайті Оператора.
10.8. У разі незгоди з заміною Оператора за даним договором Абонент повідомляє Оператору про таку незгоду протягом 10 днів з моменту повідомлення про зміну Оператора (п. 10.7), при цьому договір вважається розірваним в порядку, передбаченому даним Договором, з дати повідомлення про незгоду. У разі не отримання новим Оператором повідомлення про незгоду в термін, зазначений в цьому пункті договору, договір вважається укладеним між Абонентом і новим Оператором з дати отримання Абонентом відповідного повідомлення згідно з п. 10.7 даного договору.
10.9. Всі аванси, сплачені Абонентом попередньому Оператору, враховуються новим Оператором при наданні доступу до мережі Інтернет. При цьому Абонент погоджується з заміною сторони у зобов’язанні з попереднього Оператора на нового Оператора. Зобов’язання нового Оператора полягає в наданні Абоненту послуги доступу в мережу Інтернет.
10.10. Всі платежі, перераховані старому Оператору після закінчення 30 днів після дати повідомлення про зміну Оператора (п. 10.7. Даного договору), за рішенням Оператора можуть не відбиватися в особовому рахунку Абонента і не вважатимуться отриманими Оператором.

11. РЕКВІЗИТИ

Оператора Повне найменування: ТОВ “ІСТЕК УКРАЇНА”

Поштова адреса: 61054, Харківська обл., місто Харків, вул. Василя Стуса, будинок 9-А, офіс 303

Код ЄДРПОУ: 41221078,

Банківські реквізити: Рахунок: UA97 351533 00000 26009052242074,

Банк: АТ КБ “Приват Банк”

Картка приєднання до Договору про надання послуг доступу до Internet

м. Харків

“____” __________ 20__

Підписуючи цю картку приєднання, Абонент та Оператор погоджуються, що на них покладаються права і обов’язки у відповідності до договору від “01” січня 2016, який розміщено на сайті Оператора за адресою http:// istec.net.ua.

Абонент погоджується, що при користуванні Послугами буде діяти в рамках зазначеного вище договору та у відповідності до правил користування Послугами, розміщених на офіційному сайті Оператора за адресою http:// istec.net.ua

­­Відомості про Абонента
Прізвище, ім’я, по батькові:_______________________________________________________
Адреса підключення: ________________________________________________________
Контактні телефони:______________________________________;
___________________________________________
Електронна адреса (e-mail):_______________________________________________________
Номер особового рахунку/ Платежный ID:___________________
Обраний тарифний план: __________________(згідно з Прейскурантом, розміщеним на офіційному сайті Оператора за адресою ___________)
Строк підключення Абонента до “___”__________ 20__ р.

Приймаючи умови Договору, Абонент дає свою повну згоду на обробку наданих ним персональних даних, якщо така обробка необхідна для виконання Оператором своїх зобов’язань за цим Договором. Визначення персональних даних, трактування та порядок дій, здійснених з персональними даними, регламентуються законодавством України.

Оператор

Абонент