Договір приєднання
про надання послуг доступу до мережі Internet

м Харків

“16” серпня 2021 р.

Фізична особа – підприємець Першаков Олександр Миколайович, далі «Провайдер», пропонує Послуги доступу до глобальної мережі Internet (далі у тексті – «Послуги») фізичній або юридичній особі, яка підписала картку приєднання до цього договору, або Акт наданих послуг, наданих Провайдером, далі іменується “Абонент”. Спільно «Провайдер» і «Абонент» іменуються «Сторони».

Визначення термінів:
• Абонент – фізична або юридична особа, яка підписала картку приєднання. Абонент підтверджує свою правоздатність, дієздатність і право вступати в договірні відносини з Провайдером.
• Абонентська плата – фіксований платіж за Послуги, надані Провайдером Абоненту протягом розрахункового періоду. Абонентська плата визначається тарифним планом.
• Особовий рахунок Абонента — запис Абонента в електронній системі обліку споживання Послуг, в якій зазначається різниця внесених грошових коштів і коштів, списаних на оплату Послуг (баланс особового рахунку). Особовому рахунку присвоюється унікальний номер для кожного Абонента. Доступ до особового рахунку здійснюється Абонентом із застосуванням логіну та паролю Абонента.
• Особистий кабінет (надалі ОК) – це захищена паролем web-система, за допомогою якої Абонент може отримувати відомості щодо платежів, нарахуваннях, управляти послугами і т.і.
• Тарифний план — сукупність цінових умов та умов надання Послуги, дотримання яких необхідно для отримання Абонентом Послуг Провайдера.
• Провайдер — юридична або фізична особа-підприємець, яка володіє та обслуговує телекомунікаційну мережу доступу до мережі Internet.
• Договір – цей Договір з додатками і Замовленнями на надання Послуг, а також всіма доповненнями і змінами до них, підписані Сторонами.
• Картка приєднання до цього договору (картка приєднання/замовлення на послуги) — письмова згода абонента до приєднання до цього договору. Форма картки приєднання встановлюється Провайдером. Картка приєднання надається Провайдером та підписується обома сторонами та є невід’ємною частиною Договору.
• Послуги, Послуга або Телекомунікаційні послуги – разом або окремо Послуги з передавання даних та Послуги з доступу до мережі Інтернет, інші послуги визначені в Замовленнях на Послуги.
• Мережа — телекомунікаційна мережа, через яку надається доступ до мережі Internet.
• Логін (login) Абонента — номер Абонента, який йому надано при акцепті Договору.
• Пароль (password) Абонента – пароль Абонента, що вводиться Абонентом для доступу до особового рахунку Абонента.
• Прейскурант — Додаток до цього Договору, в якому зазначені тарифні плани надання Послуг, вартість супутніх робіт. Прейскурант розміщено на офіційному сайті Провайдера за адресою https://istec.net.ua/category/tarifi/.
• Правила користування Послугами Провайдера – правила, розміщені на офіційному сайті Провайдера за адресою https://istec.net.ua/category/dokumenti/.

1. РЕЄСТРАЦІЯ АБОНЕНТА. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ
Акцептом договору є підписання картки приєднання до цього договору. Акцептом договору також може бути здійснення одноразової оплати за доступ до мережі Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Провайдер надає Абоненту телекомунікаційні послуги («Послуги», «Послуга» або «Телекомунікаційні послуги») зазначені у відповідних Додатках до цього Договору, а Абонент отримує та зобов’язується оплачувати Послуги відповідно до їх вартості, що наведена у відповідному Додатку до цього Договору та Прейскуранту для відповідного тарифного плану, обраного Абонентом який розміщено офіційному сайті Провайдера https://istec.net.ua/ в порядку, який визначено цим Договором та/або відповідним Додатком (Замовленням на Послуги).

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Провайдер зобов’язується:

3.1.1. Для надання Послуги зареєструвати Абонента та надати йому мережевий ідентифікатор відповідно до законодавства, міжнародних норм та стандартів інтернет. Після підключення Абонента забезпечити доступ до інтернет на одному комп’ютері (сервері) Абонента. Доступ до інтернет всередині своєї локальної мережі Абонент будує самостійно, або в разі погодження з Провайдером, замовляє Провайдеру як додаткову послугу.

3.1.2. Цілодобово надавати Послуги, за винятком періодів, необхідних для усунення несправностей і проведення профілактичних робіт.

3.1.3. При отриманні від Абонента інформації про непрацездатність Мережі в найкоротші терміни вживає заходів до усунення несправностей.

3.1.4. Інформувати Абонента про аварії на телекомунікаційних мережах та про орієнтовні строки усунення їх наслідків. Усувати пошкодження лінії зв’язку в строки, передбачені чинними нормативними документами у сфері телекомунікацій.

3.1.5. Проводити перерахунок абонентної плати, якщо пошкодження лінії зв’язку сталося не з вини Абонента і не усунуто протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин в порядку передбаченому ст. 40 Закону України “Про телекомунікації”.

3.1.6. Завчасно попереджати Абонента про період в який будуть проводитись профілактичні, ремонтні чи інші роботи, що призведуть до скорочення переліку Послуг.

3.1.7. Забезпечити ведення обліку обсягу та вартості наданих Послуг та його достовірність.

3.1.8. В разі зміну вартості Послуги, повідомити Абонентів шляхом розміщення на офіційному сайті Провайдера всі додатки і зміни до Договору і додатків до нього, не менше ніж за 7 (сім) днів до початку їх дії, або іншим способом за домовленістю з Абонентом. В разі відсутності заперечень Абонента зміна вартості Послуги набуває чинності автоматично.

3.1.9. Повернути помилково перераховані кошти Абоненту на підставі відповідним чином оформленої заяви, яка надсилається Провайдеру на юридичну адресу або на ел. пошту.

3.2. Провайдер має право:
3.2.1. Відмовитися від виконання зобов’язань за Договором в односторонньому порядку без пояснення причин такої відмови, за умови виплати Абоненту суми, наявної на балансі особового рахунку Абонента.
3.2.2. Проводити контенту фільтрацію трафіку за будь-якими критеріями. Зокрема – за критеріями, переліченими нижче (список не є вичерпним):
• поширення в мережі Internet інформації, що суперечить діючому міжнародному законодавству і законодавству України, або ображає честь і гідність інших користувачів мережі Internet і персоналу Провайдера чи інших осіб;
• поширення в мережі Internet матеріалів рекламного політичного або комерційного змісту, здійснюване не за встановленими правилами поширення подібної інформації;
• порушення авторських прав на інформацію, представлену в мережі Internet;
• підробки службової інформації в заголовках повідомлень, що розсилаються в телеконференції або за допомогою електронної пошти, фальсифікації своєї IP-адреси, адрес, використовуваних в інших мережевих протоколах, а також іншої службової інформації при передачі даних в мережу 9Internet;
• масової розсилки електронних повідомлень без попереднього узгодження такого розсилання з Провайдером або одержувачем інформації. Під масовим розсиланням мається на увазі як розсилка більш ніж 5 (п’яти) одержувачам, так і множинна розсилка одному одержувачу. Під електронними повідомленнями розуміються повідомлення електронної пошти, месенджерів та інших подібних засобів особистого обміну інформацією;
• розсилки інформації одержувачам, які поставили до відома відправника про небажання отримувати цю інформацію;
• дій Абонента, спрямованих на обмеження або перешкоджання доступу інших користувачів до Послуг, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Провайдера та до інших систем, доступних через мережу Internet;
• опублікування або передачі Абонентом будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить в собі комп’ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них.
Відновлення надання Абоненту Послуг проводиться за умови виконання Абонентом наступних дій:
• усунення порушень;
• оплата робіт Провайдера, пов’язаних з розглядом за фактом вчинення Абонентом дій перерахованих в п. 3.2.2. цього Договору;
• компенсація збитків Провайдера, заподіяних Абонентом діями, перерахованими в п. 3.2.2. цього Договору.
3.2.3. При організації підключення Абонента до Мережі та при наданні Послуг Провайдер має право без погодження з Абонентом укладати договори про надання відповідних Послуг з третіми особами. При цьому відповідальність за якість надання Послуг несе Провайдер.
3.2.4. Провайдер має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору та додатків до нього з попередньою публікацією передбачуваних змін на офіційному сайті Провайдера не менше ніж за 7 (сiм) днів до вступу змін в силу.
3.2.5. Провайдер має право запропонувати Абоненту укласти договір на проведення робіт з підключення до Мережі та на продаж обладнання, необхідного для підключення до Мережі, з конкретним виконавцем робіт. При цьому вартість таких робіт повинна бути не вищою за вартість, вказану у Прейскуранті.
3.2.6. Провайдер (попередній Провайдер) може, не отримуючи згоди Абонента, передати свої права і обов’язки за даним договором іншій особі (далі в тексті – новий Провайдер). При цьому до особи яка прийняла виконання договору (новий Провайдер), переходять усі права та обов’язки Провайдер за даним договором. Порядок заміни попереднього Провайдер на нового Провайдера зазначено в п. 10.7 — 10.10 даного Договору.
3.3. Абонент зобов’язується:
3.3.1. Ознайомитися з умовами даного Договору та додатками до нього.
3.3.2. Користуватися Послугами відповідно до цього Договору та додатків до нього.
3.3.3. Надати достовірні дані при здійсненні акцепту умов Договору відповідно до статті 1 цього Договору, у разі зміни даних – своєчасно (протягом 3-х робочих днів) інформувати про це Провайдера.
3.3.4. Забезпечити допуск представників Провайдера до приміщення Абонента для організації каналу зв’язку і проведення ремонтних та інших робіт. Посильно сприяти отриманню Провайдером доступу до приміщень, прохід через які необхідний для проведення монтажних, профілактичних і ремонтних робіт в приміщенні Абонента.
3.3.5. При авансовій системі оплати самостійно підтримувати позитивний баланс свого особового рахунку, своєчасно здійснюючи необхідні авансові платежі і при необхідності інформувати Провайдера про такі платежі.
3.3.6. При кредитній системі оплати своєчасно оплачувати виставлені Провайдером рахунки за користування Послугами в порядку і строки, встановлені цим Договором.
3.3.7. Не рідше одного разу на тиждень знайомитися з офіційною інформацією, пов’язаною з обслуговуванням Абонента, включаючи зміну Тарифів, що публікуються на WWW-сервері Провайдера (http:// istec.net.ua).
3.3.8. Використовувати для доступу в мережу Internet модеми, комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, яке рекомендоване Провайдером. Перелік такого обладнання наведено на сайті Провайдера.
3.3.9 Не використовувати мережу Internet для поширення матеріалів, що ображають людську гідність, для пропаганди насильства, розпалювання расової чи національної ворожнечі, для хуліганських або шахрайських цілей.
3.3.10. Вжити належних заходів із такого налаштування своїх ресурсів, яке перешкоджало б недобросовісному використанню цих ресурсів третіми особами, а також оперативно реагувати при виявленні випадків такого використання.
3.3.11. Не передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам.
3.4. Абонент має право:
3.4.1. Вимагати припинення нарахування плати за користування Послугами за час непрацездатності Мережі, в разі якщо ця непрацездатність виникла з вини Провайдера, за умови інформування Провайдера про непрацездатність Мережі в порядку, встановленому статтею 7 Договору. Припинення нарахування може відбуватися після подання Абонентом заявки згідно п. 7 даного Договору в період не надання послуги Абоненту.

4. ОПЛАТА ПОСЛУГ
4.1. Абонент здійснює платежі за Послуги в порядку та за цінами обраного тарифного плану, шляхом внесення передоплати (авансова система), або по кредитній системі. Внесення оплати за Послуги може здійснюватися шляхом:
• перерахування коштів на рахунок Провайдера;
• сплатити банківськими картками за допомогою особистого кабінету https://lk.istec.net.ua/ (розділ «Оплата банківською карткою») .
4.2. Ціни на Послуги можуть змінюватися Провайдером в односторонньому порядку відповідно до пункту 3.2.4 цього Договору.
4.3. Розрахунковим періодом з оплати Послуг при авансовій системі оплати є доба. При авансовій системі оплати платежі Абонента заносяться на баланс його особового рахунку. Оплата послуг проводиться шляхом щоденного списання відповідних сум з особового рахунку Абонента. У разі утворення мінусового балансу, послуги доступу до мережі Internet підлягають автоматичному блокуванню до моменту погашення заборгованості; в період дії автоматичного блокування абонентська плата не стягується. Про блокування рахунку Абонент може бути повідомлений за допомогою SMS- повідомлення, електронною поштою, по телефону або іншим способом.
4.4. Розрахунковим періодом при кредитній системі оплати є календарний місяць. При кредитній системі оплати Провайдер за підсумками місяця виставляє Абоненту рахунок на оплату Послуг. Абонент сплачує виставлений рахунок в безготівковій формі в п’ятнадцятиденний термін з моменту виставлення рахунку. У разі відсутності оплати в зазначений термін Провайдер має право примусово заблокувати обліковий запис Абонента (припинити надання Послуги) до погашення заборгованості. З моменту примусового блокування до моменту погашення заборгованості абонентська плата не стягується.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ЗМІНА, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття (акцепту) Абонентом його умов відповідно до статті 1 Договору і діє до моменту його розірвання.
5.2. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку однією із Сторін договору в наступному порядку:
5.2.1. При авансовій системі оплати:
а) Абонент має право розірвати цей Договір з поверненням Абоненту всіх грошових коштів, що знаходяться на балансі його особового рахунку, шляхом направлення Провайдеру в письмовому вигляді заяви про розірвання договору не менше ніж за 5 (п’ять) днів до розірвання Договору;
б) Провайдер має право розірвати Договір шляхом направлення відповідного повідомлення Абоненту електронною поштою або рекомендованим листом не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до такого розірвання. Розірвання Договору не звільняє Абонента від сплати заборгованості. Провайдер повинен повернути кошти, що знаходяться на балансі Абонента на момент розірвання Договору.
5.2.2. При кредитній системі оплати:
а) Абонент має право розірвати цей Договір після погашення заборгованості за користування Послугами шляхом направлення Провайдеру в письмовому вигляді заяви про розірвання договору не менше ніж за 5 (п’ять) днів до розірвання Договору;
б) Провайдер має право розірвати цей Договір днів шляхом направлення відповідного повідомлення Абоненту електронною поштою або рекомендованим листом не менше ніж за 5 (п’ять) днів до такого розірвання. Розірвання Договору не звільняє Абонента від сплати заборгованості. Провайдер повинен повернути кошти, що знаходяться на балансі Абонента на момент розірвання Договору.
5.3. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін та з інших підстав, передбачених цим Договором або чинним законодавством України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Абонент самостійно несе ризики, пов’язані з некоректним використанням наданого доступу, а також некоректними налаштуваннями абонентського комп’ютера.
6.3. Абонент зобов’язаний самостійно захищати свій комп’ютер від вірусів і можливих зламів шляхом установки антивірусного програмного забезпечення і брандмауера.
6.4. Абонент самостійно відповідає за зміст інформації, що передається або приймається ним або іншою особою по Мережі під його мережевими реквізитами і з його комп’ютера: за її достовірність, чистоту від претензій третіх осіб та правомірність її поширення, а також за шкоду, заподіяну особі, майну фізичних та юридичних осіб, держави і моральним принципам суспільства.
6.5. Провайдер не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок тимчасової непрацездатності Мережі або обмеження доступу до Мережі.
6.6. Провайдер не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами наданих Абоненту Послуг.
6.7. Провайдер не гарантує можливість інформаційного обміну для Абонента з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через Internet. Провайдер не несе відповідальності за функціонування і доступність окремих сегментів мережі Internet.
6.8. Провайдер не несе відповідальності за непрацездатність обладнання або програмного забезпечення, встановленого на комп’ютері Абонента, а також за збереження кабельної лінії, прокладеної від точки приєднання до мережі Провайдер до обладнання Абонента. Абонент самостійно стежить за всіма оновленнями в налаштуваннях і програмному забезпеченні, інформацію про які Провайдер розміщує на своєму офіційному сайті.
6.9. Провайдер не несе зобов’язань щодо відновлення пошкоджених або втрачених в результаті умисних або ненавмисних дій обладнання та / або комунікацій, які забезпечують доступ до Послуг і знаходяться в будівлі за адресою підключення Абонента.
6.10. Претензії щодо обсягу і вартості наданих Послуг можуть бути пред’явлені Абонентом протягом десяти робочих днів після закінчення місяця надання Послуг. У разі, якщо Абонент не пред’явив претензії в зазначений термін, Сторони вважають, що Абонент згоден з обсягом і вартістю наданих Послуг.
6.11. Абонент повністю відповідальний за збереження свого Логіна і Пароля і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване їх використання. За фактом крадіжки Логіна і Пароля, що сталася з вини третіх осіб, Користувач має право направити на адресу Провайдера заяву про блокування і зміну Логіна і Пароля. Провайдер не несе відповідальності за дії третіх осіб, які вчинили крадіжку, а для відшкодування збитків Абонент повинен звернутися до відповідних правоохоронних органів.
6.12. Провайдер не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов’язаннях і витратах, пов’язаних з порушенням положень Договору Абонентом або іншими особами, які використовують Логін і Пароль Абонента; або пов’язаних з використанням мережі Internet за допомогою Послуг; або пов’язаних з розміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів в мережі Internet Абонентом або іншими особами, які використовують його Логін і Пароль.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ
7.1. При виявленні несправності Абонент повинен звернутися в службу технічної підтримки Провайдера і оформити заявку на усунення несправності за телефоном, вказаним на офіційному сайті Провайдера або в особистому кабінеті Абонента.
Абоненту по телефону або електронною поштою повідомляється номер заявки і дата ремонту. Не підлягають оформленню і виконанню заявки, отримані від Абонента, який має заборгованість.
7.2. У разі, якщо несправність виникла з вини Абонента, Абонент сплачує вартість усунення несправності згідно акту виконаних робіт, за тарифами зазначеними на офіційному сайті Провайдера https://istec.net.ua/.

8. Форс-мажор
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин випадкового характеру (непереборної сили або форс-мажору), настання яких Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До таких обставин відносяться: стихійні лиха (землетрус, повінь, ураган, пожежа та інші), військові дії, а також зміни законодавства України, які створили перешкоди в належному виконанні зобов’язань або призвели до неможливості їх належного виконання на умовах цього Договору.
8.2. При настанні форс-мажору протягом строків виконання зобов’язань за цим Договором дія Договору припиняється на термін дії форс-мажорних обставин.
8.3. Якщо форс-мажор триває більше 3 (трьох) місяців, а Сторони протягом цього часу не змогли досягти угоди про порядок подальшого виконання цього Договору, Договір може бути розірваний згідно з пунктом 5.4 цього Договору.
9. Порядок вирішення спорів
9.1. Сторони погодилися, що всі розбіжності за цим договором Сторони, по можливості, будуть вирішувати шляхом переговорів.
9.2. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди, всі суперечки, що виникають в результаті виконання цього Договору або у зв’язку з ним, підлягають вирішенню в суді.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ
10.1. При підключенні Абонента Провайдер прокладає кабель від точки приєднання до мережі Провайдера до обладнання Абонента. Зазначений кабель є власністю Абонента.
10.2. З усіх питань, не врегульованих в цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.
10.3. Приймаючи умови цього Договору в порядку, описаному в розділі 1 цього Договору, Абонент дає свою повну згоду на обробку наданих ним персональних даних, якщо така обробка необхідна для виконання Провайдером своїх зобов’язань за цим Договором. Визначення персональних даних, трактування та порядок дій, здійснених з персональними даними, регламентуються законодавством України.
10.4. Прийняттям умов Договору Абонент підтверджує свою згоду на передачу Провайдером персональних даних Абонента третім особам при здійсненні третіми особами обробки персональних даних Абонента з метою виконання умов Договору в частині надання Абоненту послуг, абонентського та сервісного обслуговування та надання послуг, нерозривно пов’язаних з виконанням умов цього Договору;
10.5. Цей договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного Кодексу України.
10.6. Послуги за цим Договором надаються Абоненту виключно з метою особистого користування. Приймаючи умови цього Договору, Абонент зобов’язується не надавати Послуги, які він отримує від Провайдера, третім особам на комерційній або безоплатній основі без письмового дозволу Провайдера.
10.7. При заміні попереднього Провайдера на нового Провайдера, попередній Провайдер повідомляє Абонента про заміну особи, яка виконує договір, і про зміну реквізитів для оплати. Повідомлення здійснюється шляхом направлення Абоненту СМС-повідомлення на номер телефону, вказаний в Акті виконаних робіт на підключення послуги доступу в Інтернет, направлення відповідного повідомлення на адресу електронної пошти, вказану в Акті виконаних робіт на підключення послуги доступу в Інтернет (або в особистому кабінеті Абонента), розміщення договору на надання послуг доступу в мережу Інтернет в новій редакції на сайті Провайдера.
10.8. У разі незгоди з заміною Провайдера за даним договором Абонент повідомляє Провайдеру про таку незгоду протягом 10 днів з моменту повідомлення про зміну Провайдера (п. 10.7), при цьому договір вважається розірваним в порядку, передбаченому даним Договором, з дати повідомлення про незгоду. У разі не отримання новим Провайдером повідомлення про незгоду в термін, зазначений в цьому пункті договору, договір вважається укладеним між Абонентом і новим Провайдером з дати отримання Абонентом відповідного повідомлення згідно з п. 10.7 даного договору.
10.9. Всі аванси, сплачені Абонентом попередньому Провайдеру, враховуються новим Провайдером при наданні доступу до мережі Інтернет. При цьому Абонент погоджується з заміною сторони у зобов’язанні з попереднього Провайдера на нового Провайдера. Зобов’язання нового Провайдера полягає в наданні Абоненту послуги доступу в мережу Інтернет.
10.10. Всі платежі, перераховані старому Провайдеру після закінчення 30 днів після дати повідомлення про зміну Провайдера (п. 10.7. Даного договору), за рішенням Провайдера можуть не відбиватися в особовому рахунку Абонента і не вважатимуться отриманими Провайдером.

11. РЕКВІЗИТИ Провайдера
Повне найменування: Фізична особа-підприємець Першаков Олександр Миколайович
Поштова адреса: 64020, Харківська обл., Кегичівський район, смт. Слобожанське (Чапаєве), вул. Світла (Щорса), буд. 34
РНОКПП – 3055810070,
Банківські реквізити: Рахунок: UA863515330000026007052250488, Банк: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Картка приєднання до Договору про надання послуг доступу до Internet

м. Харків

“____” __________ _______ р.

Підписуючи цю картку приєднання, Абонент та Провайдер погоджуються, що на них покладаються права і обов’язки у відповідності до договору від “14” травня 2021, який розміщено на сайті Провайдера за адресою http:// istec.net.ua.
Абонент погоджується, що при користуванні Послугами буде діяти в рамках зазначеного вище договору та у відповідності до правил користування Послугами, розміщених на офіційному сайті Провайдера за адресою http:// istec.net.ua
Відомості про Абонента
Прізвище, ім’я, по батькові: _________________________________________________________________________________________
Адреса підключення: ______________________________________________________________________________________________
Контактні телефони: ______________________________________;
___________________________________________
Електронна адреса (e-mail): _________________________________________________________________________________________
Номер особового рахунку/ Платіжний ID: _________________________________
Обраний тарифний план: __________________(згідно з Прейскурантом, розміщеним на офіційному сайті Провайдера за адресою http://istec.net.ua/)
Строк підключення Абонента до “___”__________ ______ р.

Приймаючи умови Договору, Абонент дає свою повну згоду на обробку наданих ним персональних даних, якщо така обробка необхідна для виконання Провайдером своїх зобов’язань за цим Договором. Визначення персональних даних, трактування та порядок дій, здійснених з персональними даними, регламентуються законодавством України.

Провайдер

Абонент

_________________________

______________________